Ajuts per a dones víctimes de violència masclista en situació d’atur que hagin cursat accions formatives finançades pel SOIB finalitzades entre l’1 d’agost de 2020 i el 31 d’agost de 2021

Requisits
1. Tenir la condició de dona víctima de violència masclista.
2. Estar inscrita al SOIB com a demandant d’ocupació desocupat el dia d’inici de cada acció formativa.
3. Cursar amb aprofitament (apte) una acció formativa (mòdul), d’una especialitat formativa de formació professional per a l’ocupació finançada pel SOIB. En relació amb les accions formatives d’anglès i alemany, en què l’avaluació es fa a una entitat acreditativa oficial, per beneficiar-se de la beca l’alumne ha d’haver assolit el certificat oficial del mateix nivell o superior de coneixement de l’idioma de l’especialitat formativa que ha cursat.
Documentació per presentar les sol·licituds (models per descarregar també disponibles a l'apartat de convocatòries del web <www.soib.es>)

1. Sol·licitud d’acord amb el model que es troba a la web del SOIB: l’ha de presentar l’alumna i s’ha de presentar una sol·licitud per acció formativa.

2. Només en cas que no se n’autoritzi la consulta telemàtica, els documents següents:

 • Fotocòpia del document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent.
 • Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Hisenda de l’Estat i amb la Seguretat Social.
 • Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Informe de vida laboral.

3. Acreditació de la condició de víctima de violència masclista mitjançant un dels documents següents:

 • A través de la sentència condemnatòria, durant els 24 mesos posteriors d’haver-se notificat.
 • Mitjançant la resolució judicial que acordi mesures cautelars per protegir la víctima o a través de l’ordre de protecció acordada a favor de la víctima, mentre sigui vigent.
 • A través de l’informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència masclista, fins que es dicti la resolució sobre l’ordre de protecció.
 • Informe dels serveis socials comunitaris o especialitzats que acrediti que la dona és víctima de violència masclista.
On presentar les sol·licituds
 • De manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears. Recorda que per motius sanitaris, les sol·licituds es poden presentar de manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears a les oficines centrals de Palma, al Centre de la Mar a Menorca, i al Centre de Formació Blancadona d’Eivissa, només amb cita prèvia. També pots consultar la llista de tots els centres de la CAIB on es pot registrar documentació.
 • En qualsevol altre lloc que prevegi l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • De manera electrònica en el Registre Electrònic Comú (REC), i s’hi ha d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment, la qual ha d’estar disponible a la seu electrònica d’aquesta administració, signada electrònicament, i concretament accedir a la pàgina web de la CAIB <caib.es> // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic Comú.
Termini per presentar les sol·licituds

Termini general

 • El termini per presentar la sol.licitud comença el dia següent que acabi l’acció formativa i finalitza dos mesos després. S’ha de presentar una sol·licitud per acció formativa.

Excepció

 • En el cas d’accions formatives que hagin finalitzat després del 31 de juliol de 2020 i abans que es publiqui aquesta convocatòria, el termini serà de dos mesos des que es publiqui al BOIB, excepte en el cas que s’hagin sol·licitat amb la convocatòria 2019-2020 que s’acceptarà la sol·licitud ja presentada.

No s’admetrà cap sol·licitud presentada fora de termini.

Import de l’ajut
21 euros per dia d’assistència al curs (només assistència diària completa).
Procediment dut a terme per part del SOIB

1. S’examinen les sol·licituds rebudes. El SOIB ha de tramitar el pagament una vegada finalitzada cada acció formativa i comprovat d’ofici que la persona beneficiària compleix amb els requisits que estableix aquesta convocatòria.

2. S’emeten les propostes de concessió o denegació dels ajuts (publicació en la pàgina web del SOIB durant el termini de 10 dies per fer al·legacions).

3. Se dicta una resolució d’aprovació o de denegació dels ajuts (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del SOIB).

4. En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar (6 mesos des de la data del registre de la sol·licitud en el SOIB) sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942