Ajuts a empreses per acollir alumnat de mòdul de pràctiques professionals no laborals (certificats de professionalitat)

Concessió directa d’ajuts a empreses per realitzar pràctiques professionals no laborals

Amb aquests ajuts es compensen amb la quantitat de 3 € per alumne/a i hora els centres i/o empreses col·laboradores on s’han realitzat les pràctiques professionals no laborals.
El període de presentació de les sol·licituds és d’un mes des del dia següent en què hagi acabat les pràctiques tot l’alumnat assignat al mateix centre o empresa col·laboradora.

S’han de fer constar en un únic document de sol·licitud:

1. Les dades relatives a l’acció formativa juntament amb la relació de l’alumnat (dades identificatives, hores d’assistència, dates d’inici i finalització de les pràctiques).
2. Declaració responsable d’altres subvencions.
3. Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries.

Tràmit de sol·licitud (modalitat presencial i modalitat virtual)

La tramitació del procediment de sol·licitud d’autorització per als subjectes obligats pels articles 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques, s’ha de dur a terme a través de la seu electrònica de la CAIB.
a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Les qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi inclouen professionals de notaria i registre de la propietat i mercantil.

Enllaç al tràmit telemàtic

 

Les persones físiques que no estiguin obligades a relacionar-se electrònicament poden presentar la sol·licitud d’autorització presencialment o telemàticament.

Descarrega la sol·licitud