Ajuts per a persones desocupades majors de 30 anys que hagin cursat accions formatives finançades pel SOIB finalitzades entre l’1 de setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022

Requisits
 1. Cursar una acció formativa d’una especialitat formativa de formació professional per a l’ocupació finançada pel SOIB.
 2. Tenir més de 30 anys el dia d’inici de l’especialitat formativa.
 3. Estar inscrit o inscrita al SOIB com a demandant d’ocupació en atur el dia d’inici de cada acció formativa.
 4. Haver estat inscrit o inscrita al SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d’Ocupació com a demandant d’ocupació en atur durant almenys 4 mesos en els darrers 6 immediatament anteriors al dia de la incorporació a cada acció formativa.
 5. Cursar amb aprofitament (apte) una acció formativa (mòdul), d’una especialitat formativa de formació professional per a l’ocupació finançada pel SOIB. En relació amb les accions formatives d’anglès i alemany, en què l’avaluació es fa a una entitat acreditativa oficial, per beneficiar-se de la beca l’alumne/a ha d’haver assolit el certificat oficial del mateix nivell o superior de coneixement de l’idioma de l’especialitat formativa que ha cursat.
Documentació per presentar les sol·licituds (models per descarregar i disponibles a l’apartat de convocatòries del web <www.soib.es>)

1. Sol·licitud d’acord amb el model que es troba a la web del SOIB: l’ha de presentar l’alumne o alumna i s’ha de presentar una sol·licitud per acció formativa.

2. Només en cas que no se n’autoritzi la consulta telemàtica, els documents següents::

 • Fotocòpia del document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent.
 • Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Hisenda de l’Estat i amb la Seguretat Social.
 • Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Informe de vida laboral.
On presentar les sol·licituds
 • De manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears. Recorda que per motius sanitaris, les sol·licituds es poden presentar de manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears a les oficines centrals de Palma, al Centre de la Mar a Menorca, i al Centre de Formació Blancadona d’Eivissa, només amb cita prèvia. També pots consultar la llista de tots els centres de la CAIB on es pot registrar documentació.
 • En qualsevol altre lloc que prevegi l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • De manera electrònica en el Registre Electrònic Comú (REC), i s’hi ha d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment, la qual ha d’estar disponible a la seu electrònica d’aquesta administració, signada electrònicament, i concretament accedir a la pàgina web de la CAIB <caib.es> // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic Comú.
Termini per presentar les sol·licituds

El termini per presentar la sol·licitud comença l’endemà que acabi l’acció formativa i finalitza dos mesos després. S’ha de presentar una sol·licitud per acció formativa.

No s’admetrà cap sol·licitud presentada fora de termini.

Import de l’ajut

13 euros per dia d’assistència al curs (només assistència diària completa).

Procediment dut a terme per part del SOIB
 1. El Servei de Gestió de Programes d’Ocupació 5 ha d’examinar les sol·licituds i ha d’emetre l’informe que serveixi de base per a la proposta de resolució.
 2. La directora del SOIB ha d’emetre les propostes de concessió o de denegació dels ajuts, les quals han de contenir la llista de les persones beneficiàries proposades per atorgar la subvenció, així com les excloses, amb el motiu d’exclusió.
 3. Aquesta proposta s’ha de notificar mitjançant la publicació en el web del SOIB a les persones interessades, les quals disposen d’un termini de 10 dies hàbils per fer les al·legacions que estimin oportunes.
 4. Una vegada resoltes les al·legacions, el president del SOIB ha de dictar una resolució d’aprovació o de denegació motivada i cal notificar-la en el termini de sis mesos comptadors des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l’òrgan competent per tramitar-la (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web del SOIB).
 5. En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.
Consulta l'estat de la teva beca

Es publicarà una llista actualitzada periòdicament.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942