Voleu actuar com a Agència de col·locació?

Una Agència de col·locació és una entitat d’intermediació laboral que treballa de manera coordinada amb el Servei Públic d’Ocupació corresponent, amb el doble objectiu d’ajudar les persones en atur a trobar feina i de facilitar que les empreses trobin a les persones treballadores idònies. Aquesta intermediació laboral és gratuïta per a les persones demandants d’ocupació.

Com podeu actuar com a Agència de col·locació?

La intermediació laboral es considera un servei de caràcter públic. Per tal cosa, les persones físiques o jurídiques, incloses les empreses de treball temporal, que vulguin actuar com a Agències de col·locació, han de presentar una declaració responsable a través d’aquest tràmit telemàtic.

A què estan obligades les Agències de col·locació?

Estan obligades a:

  • Garantir a les persones treballadores la gratuïtat per la prestació de serveis, tant d’intermediació laboral com d’altres actuacions relacionades amb la recerca de feina.
  • Garantir, en el seu àmbit d’actuació, els principis d’igualtat i no discriminació en l’accés a l’ocupació.
  • Garantir el respecte a la intimitat i dignitat de les persones treballadores en el tractament de les seves dades.
  • Complir amb les normes sobre accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.