Personal formador de mòduls formatius. Finalitzat termini d'inscripció
 • Heu d’estar inscrits o inscrites al registre de persones formadores de les Illes Balears (REFOIB) en la data de presentació de la sol·licitud.
 • Heu de presentar el model de sol·licitud del SOIB. El termini per a presentar les sol·licituds és el 22 de desembre.
 • Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre Electrònic Comú de l’Administració General de l’Estat a través del punt d’accés general, o accedint a la pàgina web de la CAIB.
  No obstant això es poden presentar també en el Registre de la seu del SOIB (Camí Vell de Bunyola, 43, 07009 Palma, demanant cita prèvia) o en qualsevol dels registres que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Si la sol·licitud es presenta per mitjans no telemàtics, la persona interessada l’ha d’enviar escanejada, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits presentats, al correu electrònic següent: direccio.eivissa@soib.caib.es
 • Heu d’adjuntar la documentació que s’indica als criteris de baremació.
 • En cas d’empat, s’estableixen els criteris de desempat següents, que s’han de comprovar d’ofici:
  – En primer lloc, estar en situació de desocupació
  – En segon lloc, ser dona
  – En tercer lloc, la persona de major edat
  Si continua l’empat, s’ha de resoldre finalment per ordre d’entrada de la sol·licitud.
 • Els llistats provisionals es publicaran al web www.soib.es  i a xarxes socials. Les persones interessades disposaran de 3 dies hàbils per a presentar reclamacions*. Després de resoldre les esmentades reclamacions, es publicaran els llistats definitius als canals indicats anteriorment.

 

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al centre de formació SOIB Blanca Dona, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà amb registre d’entrada dins el termini establert, al centre de formació SOIB Blanca Dona (Carrer de Sa Blanca Dona, 2. Ctra. Eivissa – Sant Antoni km 1,2, 07800, Eivissa) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a direccio.eivissa@soib.caib.es

Mòduls que s'impartiran
 
CODI DENOMINACIÓ HORES DATA INICI DATA FINAL
MF0255_1 Aprovisionament, preelaboració i conservació culinàries 120 25/01/2021 19/02/2021
MF0256_1 Elaboració culinària bàsica 150 22/02/2021 29/03/2021
MF0233_2 Ofimàtica 190 20/01/2021 29/03/2021

 

 

Si necessites informació addicional, pots contactar amb el centre de formació SOIB Blanca Dona al telèfon 971 17 70 20 o a l’adreça electrònica direccio.eivissa@soib.caib.es