SOIB Jove Qualificats

 


 

Què és el programa SOIB Joves Qualificats?

El Programa SOIB Joves Qualificats és una mesura de contractació directa de persones joves desocupades menors de 30 anys, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil,amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada i que no tenen experiència laboral relacionada amb la formació cursada.

Objecte del programa

El programa facilita l’adquisició d’experiència laboral dels joves que es contracten a través de l’execució d’obres o serveis d’interès general i social en un marc de col·laboració entre el SOIB i les administracionslocals de les Illes Balears i les entitats que en depenen o hi estan vinculades. També disposa d’una línia específica per a la contractació de joves en el sector públic instrumental de la CAIB (excepte els organismes autònoms i els consorcis) i en la Universitat de les Illes Balears.

El Servei d’Ocupació finança les despeses salarials i la seguretat social dels joves contractats amb la intenció de millorar-ne l’ocupabilitat i la posterior inserció en el mercat laboral.

Llocs de feina

S’ofereixen una gran diversitat de llocs de feina qualificats per prestar un servei o dur a terme una obra d’interès general en què hi ha cabuda per a trajectòries formatives molt especialitzades en branques com ciències de la salut, medi ambient, educació, serveis socials, enginyeria, econòmiques, dret, arquitectura, esports, música i art, entre moltes altres.

Quins requisits s'han de complir per accedir a aquests llocs de feina?
  • Tenir menys de 30 anys
  • Estar inscrit o inscrita al SOIB com a demandant en atur
  • Estar inscrit o inscrita al Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a beneficiari o beneficiària
  • Tenir la titulació universitària requerida
  • Poder signar un contracte en pràctiques relativa a la formació acadèmica
  • No haver participat anteriorment en un projecte d’experiència professional per a l’ocupació de la mateixa titulació
On són els llocs feina?

Segons les línies que estableixen les convocatòries, poden ser a:

  • Les entitats locals (ajuntaments, consells insulars) de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • El sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • La Universitat de les Illes Balears i les entitats que en depenen o hi estan vinculades

Quina durada tenen els contractes?

El SOIB ofereix un lloc de feina qualificat per un període de 7, 9 o 15 mesos depenent de l’any de la convocatòria.

Darrera convocatòria de subvencions a la contractació de joves qualificats