Accions formatives no finançades amb fons públics desenvolupades per empreses i centres de formació

El Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, preveu la possibilitat que les empreses i centres de formació d’iniciativa privada puguin impartir accions formatives, no finançades amb fons públics, conduents a obtenir certificats de professionalitat.
Requisits:
Aquestes empreses i centres de formació hauran d’estar acreditats pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears per impartir formació conduent a l’obtenció de certificats de professionalitat i la formació haurà d’adequar-se a la normativa reguladora dels certificats de professionalitat.
Obligacions:
Les entitats que imparteixin formació no finançada han de complir les obligacions establertes amb caràcter general en el Reial decret 34/2008, de 18 de gener i la resta de normativa d’aplicació, sense perjudici de les que pugui establir el SOIB. A més de:
a) Comunicar, amb una antelació no inferior a trenta dies a la data d’inici, les accions formatives que impartiran per a la seva autorització per l’administració competent, que comprovarà el compliment de les condicions d’impartició.
b) Remetre a l’administració competent la comunicació d’inici d’aquestes accions formatives, que com a mínim especificarà:
Les dates d’inici i finalització de cada acció formativa.
La relació d’alumnes participants, amb indicació dels que van a realitzar el mòdul de formació pràctica en centres de treball (detallant empreses i dates de realització), així com dels alumnes que es troben exempts de la seva realització.
La documentació justificativa de l’acreditació requerida per formadors i tutors-formadors que intervenen en l’acció formativa.
Una planificació del procés d’avaluació, amb indicació de les dates de realització de les proves finals quan sigui procedent, dels instruments que es van a utilitzar, dels espais destinats a les proves i de la durada de les mateixes.
El conveni o acord entre els centres formatius i els centres de treball per a la realització del mòdul de formació pràctica en centres de treball.
La documentació acreditativa de l’existència d’una pòlissa d’assegurança per a la realització del mòdul de formació pràctica en centres de treball.
c) Comunicar a l’administració competent les baixes i altes d’alumnes i les dates en què es produeixen.
d) Remetre a l’administració competent, en un termini no superior a tres mesos des de la finalització de l’acció formativa, la documentació relativa al procés d’avaluació i els qüestionaris d’avaluació de la qualitat de les accions formatives.

 

 

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

 

 

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942