Formació Professional per a l’Ocupació a Centres Propis (IES i CIFP) d’Octubre 2016 fins 2018

A

Documents

D10B CRONOGRAMA DE GESTIÓ
D4 OFERTA DE FORMACIÓ – ITINERARI MODULAR
D4A OFERTA DE FORMACIÓ – ITINERARI COMPLET
D9 FULL DE DEMANDA I DOCUMENTACIÓ DE L’ALUMNE
D10 PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
D11 COMUNICAT D’INICI
D12 RELACIÓ DE SOL·LICITUDS D’EXEMPCIÓ DEL MÒDUL DE PRÀCTIQUES
D13 CONTROL D’ASSISTÈNCIA D’ALUMNES_P
D14 FULL DE SIGNATURES DELS ALUMNES-DOCENTS
D16 Avaluació
D20 INFORME RLT
D21 ACORD PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES
D22 PROGRAMA FORMATIU PRÀCTIQUES
D23 MODEL DE CARNET DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS
D24 RESUM ASSISTÈNCIA MÒDUL PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS
D25 SIGNATURES DELS ALUMNES TUTORS
D32 QÜESTIONARI PER A L’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT
GUIA MÒDUL DE PRÀCTIQUES PER ELS ALUMNES
Taula Seguiment 3 mòduls i D19
Taula Seguiment 4 mòduls i D19
Taula Seguiment 5 mòduls i D19
Taula Seguiment 6 mòduls i D19
Taula Seguiment 7 mòduls i D19
Taula Seguiment 8 mòduls i D19
Taula Seguiment 9 mòduls i D19
Taula de Seguiment Certificat Complet i D19
D30 SOL·LICITUD D’AJUT
D31 DECLARACIÓ DE RENDES
D32 QÜESTIONARI PER A L’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT
D52 DECLARACIÓ VERACITAT DADES BANCARIES
GUIA TÈCNICA DE GESTIÓ – CENTRES PROPIS EDUCATIUS 2016 – 2018
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’EMPRESA DE PRÀCTIQUES (ajuda inferiors o iguals 3000€)
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’EMPRESA DE PRÀCTIQUES (ajuda superiors 3000€)
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ I PAGAMENT A LES EMPRESES DE PRÀCTIQUES
D29 RELACIÓ DE SOL·LICITUDS D’AJUTS DE TRANSPORT, CONCILIACIÓ I BEQUES PER DISCAPACITAT

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942