Formació Professional per a l’Ocupació a Centres Propis (IES i CIFP) 2015-2017

A

Documents

Guia Centres Propis Educatius 2015-2017
D7 ACTA D’AVALUACIÓ
D1B Cronograma de gestió
D1B Cronograma de gestió no conduents a Certificat Professionalitat
D4 Oferta de Formació Itinerari Modular
D4A Oferta de Formació Itinerari Complet
Acreditació formador Certificat Professionalitat Centres Propis
D10 Planificació didàctica
D16 Avaluació
D9 Sol·licitud alumne
D11 Comunicat d’inici
Taula Seguiment 3 mòduls i D19
Taula Seguiment 4 mòduls i D19
Taula Seguiment 5 mòduls i D19
Taula Seguiment 6 mòduls i D19
Taula Seguiment 7 mòduls i D19
Taula Seguiment 8 mòduls i D19
Taula Seguiment 9 mòduls i D19
Taula de Seguiment Especialitat i D19
Taula de Seguiment Certificat Complet i D19
D13 CONTROL D’ASSISTÈNCIA D’ALUMNES_P
D14 Full de signatures dels alumnes i docents
D15 Acta d’avaluació final del grup d’alumnes (Especialitats formatives no conduents a un certificat de professionalitat)
D17 Sol·licitud Expedició Certificat Professionalitat / Acreditació Parcial Acumulable
D29 Relació de sol·licituds d’ajuts de transport i conciliació i beques per discapacitat
D30 Sol·licitud d’ajut
D31 Declaració de rendes
D52 Declaració veracitat dades bencàries
R12 Relació de Sol·licituds d’exempció del mòdul de pràctiques
D21 Acrod per a la realització de pràctiques
D20 Informe RLT
D22 Programa Formatiu Pràctiques
D23 Mòdel Carnet de Pràctiques
D24 Resum assistència mòdul pràctiques
D25 Signatures dels alumnes tutors
D32 Qüestionari dels alumnes tutors
Sol·licitud de subvenció i pagament (EMPRESES PRÀCTIQUES)
Declaració responsable per a sol·licituds superiors a 3000 euros (EMPRESES PRÀCTIQUES CP)
Declaració responsable per a sol·licituds inferior a 3000 euros (EMPRESES PRÀCTIQUES CP)
Documents per a la declaració i liquidació de despeses

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942