Certificats de Professionalitat

El certificat de professionalitat és l’eina d’acreditació oficial d’una qualificació. és a dir, és un document que expedeix l’administració laboral i que acredita, de forma oficial, un treballador en una qualificació professional.

Cada certificat de professionalitat està configurat per a una o més unitats de competència. La unitat de competència constitueix la unitat mínima acreditable i acumulable per obtenir un certificat de professionalitat. A més tots els certificats de professionalitat tenen un mòdul de pràctiques professionals no laborals que es desenvolupa en un centre de treball.

El certificat de professionalitat té menys unitats de competència i una durada inferior a la del títol de formació professional. Tenir un certificat de professionalitat suposa poder acreditar de forma oficial i en l’àmbit estatal unes competències que facilitaran la inserció laboral del treballador. A més, cal tenir en compte que tindran els efectes que pertoquin segons la normativa de la Unió Europea relativa al sistema general de reconeixement de la formació professional en els estats membres de la Unió i la resta d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

Una vegada s’estableixi la relació entre el marc estatal de qualificacions i el marc europeu de qualificacions es determinarà el nivell corresponent dels certificats de professionalitat, d’acord amb la Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2008, relativa a la creació del Marc Europeu de Qualificacions per a l’aprenentatge permanent.

Els certificats de professionalitat estan regulats per Reial decret.

Avantatges de disposar d’un certificat de professionalitat
  • Reconeixen i acrediten les qualificacions professionals de les persones, independentment de com les hagin adquirides.
  • Serveixen per demostrar que les persones treballadores, en el moment d’optar a un lloc de treball, tenen la qualificació determinada que s’exigeix.
  • Permeten l’adquisició d’acreditacions oficials de forma gradual, i s’evita sobre manera l’abandonament de les accions formatives iniciades.
  • Possibiliten la mobilitat laboral en tot el territori espanyol, ja que les qualificacions reconegudes tenen validesa a tot l’Estat.
  • Així mateix, ajuda a la mobilitat laboral dins l’àmbit europeu.
  • Permeten la convalidació parcial amb els estudis de formació professional del sistema educatiu.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942