Beques d’Èxit per a persones desocupades d’entre 16 i 29 anys que hagin cursat accions formatives de formació professional per a l’ocupació finançades pel SOIB finalitzades entre l’1 d’agost de 2020 i el 31 d’agost de 2022

Requisits
1.Tenir entre 16 i 29 anys el dia d’inici de cada acció formativa.

2.Estar inscrit al SOIB com a demandant d’ocupació desocupat el dia d’inici de cada acció formativa.

3.Cursar amb aprofitament (apte/a) una acció formativa (mòdul) d’una especialitat formativa de formació professional per a l’ocupació finançada pel SOIB. En relació amb les accions formatives d’anglès i alemany, en què l’avaluació es fa a una entitat acreditativa oficial, per beneficiar-se de la beca, l’alumnat ha d’haver assolit el certificat oficial del mateix nivell o superior de coneixement de l’idioma de l’especialitat formativa que ha cursat.

Documentació per presentar les sol·licituds (models també disponibles a l’apartat de convocatòries del web www.soib.es)

Sol·licitud d’acord amb el model que hi ha al web del SOIB: l’ha de presentar l’alumnat i s’ha de presentar una sol·licitud per acció formativa.

NOMÉS EN CAS QUE NO SE N’AUTORITZI LA CONSULTA TELEMÀTICA, ELS DOCUMENTS SEGÜENTS:

  • Fotocòpia del document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent
  • Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l’Estat i amb la Seguretat Social
  • Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  • Informe de vida laboral
On presentar les sol·licituds
  • En el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
  • En qualsevol altre lloc previst en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • En el Registre Electrònic Comú de l’Administració General de l’Estat o accedint a la pàgina web de la CAIB www.caib.es // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic Comú.

La via preferent per presentar documentació a l’Administració és mitjançant el registre electrònic comú per als procediments que no disposen de tràmit telemàtic.

Si la presentació telemàtica no és possible, podeu acudir a una oficina de registre. A causa de la situació sanitària actual, els registres del Servei d’Ocupació de les Illes Balears a les oficines centrals de Palma, al Centre de la Mar a Menorca, i al Centre de Formació Blancadona d’Eivissa, només atenen amb cita prèvia. També podeu consultar la llista de tots els centres de la CAIB on es pot registrar documentació.

Termini per presentar les sol·licituds

Termini general

  • El termini per presentar la sol·licitud comença el dia següent que acabi l’acció formativa i finalitza dos mesos després. S’ha de presentar una sol·licitud per acció formativa.

Excepció

  • En el cas d’accions formatives que hagin finalitzat entre l’1 d’agost de 2020 i abans que es publiqui aquesta convocatòria, el termini serà de dos mesos des que es publiqui en el BOIB (fins el 27 de juliol de 2021), excepte en el cas que s’hagin sol·licitat amb la convocatòria 2019-2020, en què s’acceptarà la sol·licitud ja presentada.

No s’admetrà cap sol·licitud presentada fora de termini.

Import de l’ajut

13 euros per dia d’assistència al curs (només assistència diària completa).

Procediment dut a terme per part del SOIB

1. S’examinen les sol•licituds rebudes. El SOIB ha de tramitar el pagament una vegada finalitzada cada acció formativa i comprovat d’ofici que la persona beneficiària compleix amb els requisits que estableix aquesta convocatòria.
2. S’emeten les propostes de concessió o denegació dels ajuts (publicació en la pàgina web del SOIB i concessió d’un termini de 10 dies hàbils per presentar les al•legacions).
3. Es dicta una resolució d’aprovació o de denegació dels ajuts (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web del SOIB).
4. En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar (6 mesos des de la data del registre de la sol•licitud en el SOIB) sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942