Programes del SOIB cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE)

Programa operatiu regional FSE 2014 – 2020 / Balears:

– Itineraris integrals d’inserció vulnerables:
Es tracta de projectes que executen acompanyament a processos d’ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l’objectiu final d’incorporar-se al mercat de treball de manera regular.

Convocatòria 2014
Convocatòria 2015
Convocatòria 2017-2018
Convocatòria 2019-2020

– Visibles:
Aquest programa fomenta la contractació de persones majors de 35 anys en situació d’atur de llarga durada (en atur almenys 12 dels darrers 18 mesos). Es subvenciona la contractació d’aquestes persones a entitats locals (corporacions locals, consells insulars i mancomunitats) durant 6 mesos a jornada completa. Paral·lelament, aquestes persones segueixen un procés d’orientació laboral per afavorir-ne la seva posterior inserció en el mercat laboral ordinari.

Convocatòria 2015
Convocatòria 2016

 

Programa operatiu garantia juvenil FSE 2014 – 2020:

– Itineraris integrals d’inserció joves:
Són projectes per executar itineraris integrals d’inserció del col·lectiu vulnerable JOVES en risc d’exclusió social i amb dificultats especials d’inserció laboral, majors de 16 i menors de 30 anys, inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, mitjançant acompanyament a processos d’ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l’objectiu final d’incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L’objecte final d’aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació.

Convocatòria 2017-2018
Convocatòria 2019-2020

– Joves qualificats entitats locals:
Aquest programa té per objecte incentivar la contractació en pràctiques de persones joves desocupades beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, per part d’ens locals de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les seves entitats dependents o vinculades, per executar obres o serveis d’interès social. Aquest programa pretén que els joves que es contractin millorin l’ocupabilitat en l’exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i en les àrees del seu coneixement, i d’aquesta manera millorar les possibilitats d’inserció posterior en el mercat laboral.

Convocatòria 2016
Convocatòria 2017
Convocatòria 2018

– Joves qualificats sector públic:
Aquest programa té per objecte incentivar la contractació en pràctiques de persones joves desocupades beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, per part de les entitats que conformen el sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears (excepte els organismes autònoms i els consorcis) i la Universitat de les Illes Balears i les seves entitats dependents o vinculades, per executar obres o serveis d’interès social. Aquest programa pretén que els joves que es contractin millorin l’ocupabilitat en l’exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i en les àrees del seu coneixement, i d’aquesta manera millorar les possibilitats d’inserció posterior en el mercat laboral.

Convocatòria 2017

– Programes mixtes d’ocupació i formació per a joves:
L’objecte d’aquests programes és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen (persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil) alhora que es duen a terme projectes d’interès general o social per part de les entitats beneficiàries, que poden ser: òrgans, organismes autònoms i altres ens de l’Administració general de l’Estat i de la Comunitat Autònoma; entitats locals i els seus organismes autònoms, i entitats amb competència en matèria de promoció d’ocupació, dependents o assimilades, la titularitat de les quals sigui íntegrament de les entitats locals; consorcis i associacions, fundacions i d’altres entitats sense ànim de lucre.

Convocatòria 2016
Convocatòria 2017 SOIB Jove Formació i Ocupació
Convocatòria 2018 SOIB Jove Formació i Ocupació

– Beques d’èxit:
Consisteix en una sèrie d’ajuts econòmics destinats a joves menors de 30 anys, inscrits com a beneficiaris al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, perquè retornin al sistema educatiu, per a cursar amb aprofitament Formació Professional presencial a centres sostinguts amb fons públics de la CAIB, estudis de 2n, 3er i 4rt d’Educació Secundària per a Persones Adultes (ESPA), o accions de formació professional per a l’ocupació finançades pel SOIB.

Convocatòria 2017
Convocatòria 2018

 

– Orientació joves: adreçat a joves (de 16 a 29 anys) inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb un nivell formatiu com a màxim de batxillerat o CFGM. Es tracta d’un servei específic d’acompanyament per a joves, una orientació vocacional amb l’objectiu prioritari de que tornin a estudiar (formació acadèmica o formació ocupacional).

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971177900 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971177900 – Fax 971784942

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971177900 – Fax 971784942