Ajuts per cursar amb aprofitament accions de formació professional per a l’ocupació finançades pel SOIB. SOIB JOVE – Beques d’èxit

Si ets jove de més de 16 anys i menys de 30 anys i estàs en situació d’atur i has cursat o estàs cursant algun curs finançat pel SOIB que hagi finalitzat o finalitzi després de l’1 de gener de 2018 i abans d’1 de juliol de 2019, pots sol·licitar una beca d’èxit.

Requisits:
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30.
  • Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació desocupat o desocupada en el SOIB.
  • Estar inscrit o inscrita en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, per la qual cosa s’han de complir les circumstàncies següents:
    • No haver treballat en el dia natural anterior al moment de rebre l’actuació.
    • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior al moment de rebre l’actuació.
    • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior al moment de rebre l’actuació.
  • Haver finalitzat amb la qualificació d’apte/a. En relació a les especialitats formatives d’anglès i alemany, en què l’avaluació es fa en una entitat acreditativa oficial, per beneficiar-se de la beca l’alumne o alumna ha d’haver assolit en el certificat oficial al mateix nivell de coneixement de l’idioma de l’especialitat formativa que ha cursat.
Import de l’ajut:

L’import total de la beca és el resultat de multiplicar la quantitat de 21 euros pel nombre de dies d’assistència total. Per poder-se abonar la beca, s’ha d’acreditar l’assistència diària completa. El dia d’assistència incompleta o no assistència no és computa. La beca s’abona en haver finalitzat l’acció formativa.

Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds s’han de formalitzar en el model que facilita el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i que es troba a disposició de les persones interessades en el web www.soib.es. L’alumne o alumna ha de formalitzar la sol·licitud abans que finalitzi l’acció formativa.

El centre de formació es el responsable de recollir les sol·licituds de l’alumnat i les ha de presentar en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears en el TERMINI DE 10 DIES, des de la finalització de l’acció formativa, excepte per les accions formatives d’anglès i alemany (termini d’un mes).

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942