Ajuts per cursar accions formatives finançades pel SOIB o impartides pels centres propis, per al període 2021-2022

Podran sol·licitar l’ajuda les persones treballadores que a l’inici de la formació estiguin desocupades i que hagin finalitzat la formació impartida pel centre en el marc de les convocatòries d’accions formatives finançades per SOIB i  en els centres propis.

Requisits:
 • Ajuts per a transport
 • Ajuts per a manutenció
  • Quan l’alumne/a, per assistir al curs, s’hagi de desplaçar d’un municipi a un altra que disti, almenys, 30 quilòmetres del primer i la impartició de les classes sigui de matí i d’horabaixa.
 • Ajuts per a allotjament i manutenció
  • Quan l’alumne/a s’hagi de desplaçar entre les illes, amb l’autorització prèvia del SOIB, per assistir als cursos. Aquesta despesa es justificarà mitjançant un contracte d’arrendament, una factura d’hostalatge o per qualsevol mitjà documental acreditatiu.
 • Beques per a persones amb discapacitat
  • Quan es tracti de persones desocupades amb discapacitats que han d’estar inscrites amb aquesta condició a l’oficina d’ocupació a la data d’inici del curs i han de fer constar aquesta condició en el Full de Demanda de l’acció formativa.
 • Ajuts de conciliació
  • Quan es tracti d’alumnes desocupatso desocupades que a l’inici de l’acció formativa tinguin al seu càrrec fills menors de dotze anys i /o familiars dependents fins al segon grau, i que compleixin els requisits següents:
   • No haver rebutjat ofertes d’ocupació adequades ni haver-se negat a participar en activitats de promoció, formació o reconversió professional en el termini d’un mes comptador des del moment en què s’hagi exhaurit el subsidi per desocupació o la prestació contributiva.
   • No tenir rendes de qualsevol tipus superiors al 75% de l’IPREM.
 • Beques per a dones víctimes de violència de gènere
  • Poden ser beneficiàries les dones víctimes de la violència de gènere, inscrites com a demandants d’ocupació en els serveis públics d’ocupació.
Import de l’ajut:
 • Ajuts per transport: 1,50 euros per dia d’assistència
 • Ajuts per a manutenció: 8 euros per dia d’assistència
 • Ajuts per a manutenció i allotjament: 55 euros per dia d’assistència.
 • Beques per a persones amb discapacitat: 5,50 euros per dia d’assistència
 • Ajuts de conciliació: 75% de l’IPREM diari per dia d’assistència.
 • Beques per a dones víctimes de violència de gènere: beca per assistència de 10 euros per dia lectiu fins a la finalització del curs.
Presentació sol·licituds:

Les sol·licituds s’han de formalitzar en el model que facilita el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i que es troben a disposició de les persones interessades en la web www.soib.es.

L’alumnat ha de presentar la sol·licitud al centre de formació abans que finalitzi l’acció formativa. En el cas de dones víctimes de violència de gènere poden optar per presentar la sol·licitud al centre de formació o directament al SOIB

Amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació específica següent:

 • Ajuts per a allotjament i manutenció:
  • La despesa s’ha de justificar mitjançant la presentació d’un contracte d’arrendament, una factura d’hostalatge o per qualsevol mitjà documental acreditatiu.
 • Ajuts de conciliació
  • S’ha d’adjuntar fotocòpia del llibre de família, certificat de convivència expedit per l’Ajuntament corresponent. En cas de familiars dependents, s’ha d’adjuntar el certificat de dependència expedient per la Direcció General de Dependència o d’un altre òrgan competent
 • Beques per a dones víctimes de violència de gènere
  • Sentència condemnatòria, durant els 24 mesos posterior a la seva notificació.
  • Resolució judicial que acordi mesures cautelars per a la protecció de la víctima, durant la seva vigència.
  • Ordre de protecció acordada a favor de la víctima o, excepcionalment, l’informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere fins que es dicti l’ordre de protecció.
  • Informe dels serveis socials comunitaris o especialitats que acrediti que la dona és víctima de violència de gènere.

L’entitat formativa ha de recollir les sol·licituds de l’alumnat i les ha de presentar en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears en el termini de 3 mesos, des de la finalització de l’acció formativa.