Ajuts per a persones joves que cursin amb aprofitament formació professional presencial finançades pel SOIB. SOIB JOVE – Beques d’èxit

Si ets persona jove desocupada de més de 18 anys i menys de 30 anys que cursin cicles de formació professional presencial sostinguts amb fons públics de la CAIB, pots sol·licitar ajuts per formar-te.

Requisits:
 • Tenir més de 18 anys o complir-los durant el curs escolar i menys de 30.
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació desocupat en el SOIB.
 • Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, per la qual cosa s’han de complir les circumstàncies següents:
  • No haver treballat en el dia natural anterior al moment de rebre l’actuació.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior al moment de rebre l’actuació.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior al moment de rebre l’actuació.
 • S’han de matricular a un nombre de mòduls que sumats han de representar com a mínim 750 hores lectives (s’inclouen les pràctiques formatives en centres de treball).
 • No haver-se matriculat a cap estudi reglat en el curs acadèmic 2017-2018. Aquesta condició no és d’aplicació per a aquells alumnes que es matricularen amb aprofitament en el primer curs de cicles de formació professional presencial en el curs acadèmic 2017-2018 i que sol·licitaren una beca d’èxit.
 • En el cas d’alumnes que cursin el primer curs d’un cicle de formació professional l’aprofitament s’interpretarà que per juny estan en condicions de promocionar al segon curs.
 • En el cas dels alumnes que cursin el segon curs d’un cicle de formació professional l’aprofitament s’interpretarà que per juny estan en condicions d’obtenir la titulació oficial.
Import de l’ajut :
L’import total de la beca es fixa en 3.837 euros per curs desenvolupat amb aprofitament en qualsevol dels cicles (grau mitjà i superior) i indistintament per al primer o el segon curs.
Presentació sol·licituds:
Les sol·licituds s’han de formalitzar en el model que facilita el Servei d’Ocupació de les Illes balears i que es troba a disposició de les persones interessades en la web www.soib.es.

El termini de presentació de sol·licituds comprèn des de l’inici de cada un dels terminis de matriculació fins al 31 de març de 2019.

Amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:

 • Document D52, declaració responsable de veracitat de les dades
  bancàries aportades (a disposició en la web del SOIB).
 • Còpia de l’imprès de matriculació al cicle formatiu de formació
  professional
 • L’interessat haurà d’autoritzar expressament el SOIB perquè pugui
  obtenir el certificat telemàtic de la Seguretat Social que acrediti que està al corrent de les seves obligacions. En cas que no ho autoritzi, haurà d’aportar la documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, juntament amb la sol·licitud d’ajuts.
 • La signatura de la sol·licitud d’ajuts implica l’autorització perquè el SOIB pugui obtenir de l’AEAT la informació relativa al compliment de les obligacions tributàries, llevat que la persona interessada s’hi manifesti en contra expressament. En aquest cas, ha d’aportar la documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració estatal, juntament amb la sol·licitud d’ajuts.
 • Declaració responsable d’acord amb el model que es troba a la web del SOIB.

 

 

 

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

 

 

 

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942