Ajuts 2021-2022 per a persones desocupades d’entre 18 i 29 anys que cursin amb aprofitament estudis d’educació secundària per a persones adultes – ESPA (curs acadèmic 2021-2022). SOIB Jove Beques d’Èxit

Requisits

1. Estar matriculat o matriculada a 2n, 3r o 4t d’educació secundària per a persones adultes (ESPA).

2. Tenir més de 18 anys o complir-los durant el curs escolar i menys de 30.

3. Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació desocupat en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

4. Estar inscrit o inscrita en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

5. Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels centres d’educació per a persones adultes de les Illes Balears.

Documentació per presentar les sol·licituds (models per descarregar)

1. Sol·licitud (s’ha d’emplenar en majúscules i el número de compte no pot tenir ni corrector ni retxades). Descarrega PDF

2. Fitxa de microdades Descarrega PDF

3. Només en cas que no s’autoritzi la consulta telemàtica, els documents següents:

 • Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social.
 • Document d’identificació nacional o document acreditatiu equivalent.
 • Imprès de matriculació
 • Vida laboral de l’alumne/a
On presentar les sol·licituds
 • De manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears. Recorda que per motius sanitaris, les sol·licituds es poden presentar de manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears a les oficines centrals de Palma, al Centre de la Mar a Menorca, i al Centre de Formació Blancadona d’Eivissa, només amb cita prèviaTambé pots consultar la llista de tots els centres de la CAIB on es pot registrar documentació.
 • En qualsevol altre lloc que prevegi l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • De manera electrònica en el Registre Electrònic Comú (REC), i s’hi ha d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment, la qual ha d’estar disponible a la seu electrònica d’aquesta administració, signada electrònicament, i concretament accedir a la pàgina web de la CAIB <caib.es> // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic Comú.
Termini per presentar les sol·licituds
 • En el cas d’alumnes matriculats al primer quadrimestre del curs acadèmic 2021-2022 d’ESPA (setembre 2021 a febrer 2022), el termini començarà el dia 1 d’octubre de 2021 i conclourà el 15 de gener de 2022.
 • En el cas d’alumnes matriculats al segon quadrimestre del curs acadèmic 2021-2022 d’ESPA (de febrer a juny de 2022), el termini començarà el dia 1 de febrer de 2022 i conclourà el 31 de maig de 2022.
Import de l’ajut

568 euros per àmbit de coneixement cursat amb aprofitament en qualsevol dels dos cursos quadrimestrals fins a un màxim de 3 àmbits per quadrimestre.

Procediment dut a terme per part del SOIB
 1. El Servei de Gestió de Programes d’Ocupació 5 ha d’examinar les sol·licituds i ha d’emetre l’informe que serveixi de base per a la proposta de resolució.
 2. La directora del SOIB ha d’emetre les propostes de concessió o de denegació dels ajuts, les quals han de contenir la llista de les persones beneficiàries proposades per atorgar la subvenció, així com les excloses, amb el motiu d’exclusió.
 3. Aquesta proposta s’ha de notificar mitjançant la publicació en el web del SOIB a les persones interessades, les quals disposen d’un termini de 10 dies hàbils per fer les al·legacions que estimin oportunes.
 4. Una vegada resoltes les al·legacions, el president del SOIB ha de dictar una resolució d’aprovació o de denegació motivada i cal notificar-la en el termini de sis mesos comptadors des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l’òrgan competent per tramitar-la (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web del SOIB).
 5. En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.
Previsió de publicació de les resolucions
 • ESPA primer quadrimestre
  Proposta provisional: juliol 2022
  Resolució concessió i denegació: agost 2022

 

 • ESPA segon quadrimestre
  Proposta provisional: octubre 2022
  Resolució concessió i denegació: desembre 2022
Consulta l'estat de la teva beca

Es publicarà una llista actualitzada periòdicament.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942