Ajuts per a persones desocupades majors de 30 anys que cursin amb aprofitament accions de formació professional per a l’ocupació finançades pel SOIB

Si ets persona treballadora desocupada major de 30 anys, amb la condició d’aturat/da de llarga durada, o dona víctima de violència de gènere en situació d’atur i has cursat o estàs cursant algun curs finançat pel SOIB que hagi finalitzat o finalitzi després de l’1 de gener de 2018 i abans d’1 de juliol de 2019, pots sol·licitar una beca formativa.

Requisits:
 • Majors de 30 anys, en situació d’atur de llarga durada en el moment d’inici de l’acció formativa.
 • Dones víctimes de violència de masclista registrades al SOIB com a demandants d’ocupació aturades.
  La situació de dona víctima de violència de gènere s’ha d’acreditar:

  • A través de la sentència condemnatòria, durant els 24 mesos posteriors d’haver-se notificat.
  • Mitjançant la resolució judicial que acordi mesures cautelars per protegir la víctima o a través de l’ordre de protecció acordada a favor de la víctima, mentre sigui vigent.
  • A través de l’informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti la resolució sobre l’ordre de protecció.
  • Informe dels serveis socials comunitaris o especialitzats que acrediti que la dona és víctima de violència masclista.
 • Participar en un Itinerari Personalitzat d’Inserció en què es recomani el seguiment d’una especialitat formativa de formació professional per a l’ocupació.
 • Haver finalitzat amb la qualificació d’apte/a. En relació a les especialitats formatives d’anglès i alemany, en què l’avaluació es fa a una entitat acreditativa oficial, per beneficiar-se de la beca l’alumne o alumna ha d’haver assolit en el certificat oficial al mateix nivell de coneixement de l’idioma de l’especialitat formativa que ha cursat.
Import de l’ajut:

L’import total de la beca és el resultat de multiplicar la quantitat de 21 euros pel nombre de dies d’assistència total. Per poder-se abonar la beca, s’ha d’acreditar l’assistència diària completa. El dia d’assistència incompleta o no assistència no és computa. La beca s’abona en haver finalitzat l’acció formativa.

Presentació de sol·licituds:

En caràcter general, les sol·licituds s’han de formalitzar en el model que facilita el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i que es troba a disposició de les persones interessades en el web www.soib.es. L’alumne o alumna ha de formalitzar la sol·licitud abans que finalitzi l’acció formativa.

Si l’alumna és víctima de violència de gènere també ha de presentar document que acrediti aquesta circumstància d’acord amb l’apartat de requisits. En aquest supòsit, abans de finalitzar l’acció formativa pot optar per presentar la sol·licitud directament a la tutora de la xarxa d’atenció a víctimes de violència masclista de la seva oficina del SOIB o al centre de formació.

El centre de formació es el responsable de recollir les sol·licituds de l’alumnat i les ha de presentar en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears en el TERMINI DE 10 DIES, des de la finalització de l’acció formativa, excepte per les accions formatives d’anglès i alemany (termini d’un mes).

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942