Ajuts i beques per cursar especialitats formatives corresponents a les competències clau impartides pels centres educatius per a persones adultes, per al període 2018-2019

Si ets un treballador desocupat i curses una especialitat formativa corresponent a les competències clau impartides pels centres educatius per a persones adultes, per al període 2018-2019, pots sol·licitar una beca o ajut.
Requisits:
 • Beques per assistència
  • Tenen dret a una beca per dia d’assistència les persones que estiguin desocupades en la data d’inici de la formació, que participin en itineraris de formació professional personalitzats i que acabin cada competència clau amb qualificació d’apte/a.
 • Ajuts per a transport públic
  • Tenen dret les persones que estiguin desocupades en la data d’inici de la formació i que utilitzin la xarxa de transport públic urbà o interurbà per assistir-hi.
 • Beques per a dones víctimes de violència de gènere
  • Tenen dret les dones víctimes de violència de gènere
   inscrites com a demandants d’ocupació.
Import de l’ajut:
 • Beca per assistència: 13 euros per dia d’assistència, amb un màxim
  de 328 euros per competència clau amb qualificació d’aprofitament.
 • Ajuts per a transport
  • 1,50 euros per dia d’assistència, transport públic urbà.
  • 4,50 euros per dia d’assistència, transport públic interurbà
 • Beques per a dones víctimes de violència de gènera
  • 10 euros per dia d’assistència
Presentació sol·licituds:
Les sol·licituds s’han de formalitzar en el model que facilita el Servei d’Ocupació de les Illes balears i que es troba a disposició de les persones interessades en la web www.soib.es. S’ha de fer una sol.licitud per competència clau.

Els centres han de recollir les sol·licituds dels alumnes i han de presentar-les en el SOIB en el termini de 15 dies de la finalització de cada competència clau.

L’alumne ha de formalitzar la sol·licitud en el termini de 15 dies des què ha finalitzat la competència clau, acompanyada del document D52 (declaració responsable de veracitat de les dades bancàries) que es troba a disposició de les persones interessades en la web www.soib.es, i de la següent documentació:

 • Beca per assistència: presentació del document IPI (itinerari Personalitzat d’Inserció)
 • Ajuts per a transport públic: per acreditar el domicili en un municipi diferent, l’alumne/a ha de presentar còpia compulsada de la targeta de demanda del SOIB o del certificat d’empadronament de la data de l’inici de l’acció formativa.
 • Beques per a dones víctimes de violència de gènere. La situació de violència de gènere s’ha d’acreditar:
  • A través de la sentència condemnatòria, durant els 24 mesos posteriors d’haver-se notificat.
  • Mitjançant la resolució judicial que acordi mesures cautelars per protegir la víctima o a través de l’ordre de protecció acordada a favor de la víctima, mentre sigui vigent.
  • A través de l’informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti la resolució sobre l’ordre de protecció.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942