Ajuts 2021-2022 per a persones desocupades majors de 30 anys per cursar cicles grau mitjà o superior de formació professional presencial reglada (FP) pel curs acadèmic 2021-2022

Requisits

1. Estar matriculat o matriculada a un mínim de 750 hores de primer o segon de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB.

2. Tenir més de 30 anys el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

3. Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en atur en el SOIB el dia natural anterior a l’inici de les activitats lectives.

4. Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en atur en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o un altre servei públic del Sistema Nacional d’Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

5. No haver-se matriculat a cap estudi reglat en el curs acadèmic 2020-2021.

6. Aprofitament del curs:

 • Pel que fa a l’alumnat que cursin el primer curs d’un cicle de formació professional, s’ha d’interpretar que al juny estan en condicions de promocionar al segon curs, en termes d’aprofitament.
 • En el cas de l’alumnat que cursin el segon curs d’un cicle de formació professional s’ha d’interpretar que en acabar estan en condicions d’obtenir la titulació oficial, en termes d’aprofitament.
Documentació per presentar les sol·licituds (models per descarregar)

1. Sol·licitud (s’ha d’emplenar en majúscules i el número de compte no pot tenir ni corrector ni retxades). Descarrega PDF

2. Només en cas que no s’autoritzi la consulta telemàtica, els documents següents:

 • Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social.
 • Document d’identificació nacional o document acreditatiu equivalent.
 • Imprès de matriculació
 • Vida laboral de l’alumne/a
On presentar les sol·licituds
 • De manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.Recorda que per motius sanitaris, les sol·licituds es poden presentar de manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears a les oficines centrals de Palma, al Centre de la Mar a Menorca, i al Centre de Formació Blancadona d’Eivissa, només amb cita prèviaTambé pots consultar la llista de tots els centres de la CAIB on es pot registrar documentació.
 • En qualsevol altre lloc que prevegi l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • De manera electrònica en el Registre Electrònic Comú (REC), i s’hi ha d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment, la qual ha d’estar disponible a la seu electrònica d’aquesta administració, signada electrònicament, i concretament accedir a la pàgina web de la CAIB <caib.es> // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic Comú.
Termini per presentar les sol·licituds

El termini començarà el dia 1 d’octubre de 2021 i finalitzarà el 15 de gener de 2022.

Import de l’ajut

L’import que s’ha de percebre, si s’assoleix la condició de poder passar del primer al segon any en el cas d’alumnat matriculat en el primer curs o s’assoleix la condició d’obtenir la titulació en el cas d’alumnat matriculat en el segon any, ha de ser de 3.834 euros per curs.

Procediment dut a terme per part del SOIB
 1. El Servei de Gestió de Programes d’Ocupació 5 ha d’examinar les sol·licituds i ha d’emetre l’informe que serveixi de base per a la proposta de resolució.
 2. La directora del SOIB ha d’emetre les propostes de concessió o de denegació dels ajuts, les quals han de contenir la llista de les persones beneficiàries proposades per atorgar la subvenció, així com les excloses, amb el motiu d’exclusió.
 3. Aquesta proposta s’ha de notificar mitjançant la publicació en el web del SOIB a les persones interessades, les quals disposen d’un termini de 10 dies hàbils per fer les al·legacions que estimin oportunes.
 4. Una vegada resoltes les al·legacions, el president del SOIB, ha de dictar una resolució d’aprovació o de denegació motivada i cal notificar-la en el termini de sis mesos comptadors des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l’òrgan competent per tramitar-la (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web del SOIB).
 5. En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.
Previsió de publicació de les resolucions
 • Proposta provisional: novembre 2022
 • Resolució: desembre 2022
Consulta l'estat de la teva beca

Es publicarà una llista actualitzada periòdicament.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942