Ajuts 2020-2021 per a persones desocupades d’entre 18 i 29 anys que cursin amb aprofitament estudis d’educació secundària per a persones adultes – ESPA (curs acadèmic 2020-2021). SOIB Jove-Beques d’èxit

Requisits
1. Estar matriculat a 2n, 3r o 4t d’educació secundària per a persones adultes (ESPA).

2. Tenir més de 18 anys o complir-los durant el curs escolar i menys de 30.

3. Estar inscrit com a demandant d’ocupació desocupat en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

4. Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

5. Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels centres d’educació per a persones adultes de les Illes Balears.

Documentació per presentar les sol·licituds (models per descarregar)

1. Sol·licitud (s’ha d’emplenar en majúscules i el número de compte no pot tenir ni corrector ni retxades). Descarrega DOC Descarrega PDF

2. Fitxa de microdades Descarrega DOC

3. Només en cas que no s’autoritzi la consulta telemàtica, els documents següents:

 • Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social.
 • Document d’identificació nacional o document acreditatiu equivalent.
 • Imprès de matriculació
 • Vida laboral de l’alumne/a
On presentar les sol·licituds
 • De manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears. Recorda que per motius sanitaris, les sol·licituds es poden presentar de manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears a les oficines centrals de Palma, al Centre de la Mar a Menorca, i al Centre de Formació Blancadona d’Eivissa, només amb cita prèviaTambé pots consultar la llista de tots els centres de la CAIB on es pot registrar documentació.
 • En qualsevol altre lloc que prevegi l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • De manera electrònica en el Registre Electrònic Comú (REC), i s’hi ha d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment, la qual ha d’estar disponible a la seu electrònica d’aquesta administració, signada electrònicament, i concretament accedir a la pàgina web de la CAIB <caib.es> // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic Comú.
Termini per presentar les sol·licituds
 • Des de l’endemà que es publiqui en el BOIB fins a 15 de gener de 2021, en el cas d’alumnes matriculats al primer quadrimestre del curs acadèmic 2020-2021.
 • Des de l’inici del termini de matriculació fins a 31 de maig de 2021, en el cas d’alumnes matriculats al segon quadrimestre del curs acadèmic 2020-2021.
Import de l’ajut

568 euros per àmbit de coneixement cursat amb aprofitament en qualsevol dels dos cursos quadrimestrals fins a un màxim de 3 àmbits per quadrimestre.

Procediment dut a terme per part del SOIB
 1. S’examinen les sol·licituds rebudes. El SOIB ha de tramitar el pagament una vegada finalitzat cada curs i comprovat d’ofici que la persona beneficiària compleix amb els requisits que estableix aquesta convocatòria.
 2. S’emeten les propostes de concessió o denegació dels ajuts (publicació en la pàgina web del SOIB durant el termini de 10 dies per fer les al·legacions)
 3. Es dicta una resolució d’aprovació o de denegació dels ajuts (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web del SOIB).
 4. En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar (6 mesos des de la data del registre de la sol·licitud en el SOIB) sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942