Ajuts 2019-2020 per a persones desocupades d’entre 16 i 29 anys que cursin amb aprofitament accions formatives professionals per a l’ocupació finançades pel SOIB. SOIB Jove-Beques d’èxit (especialitats formatives que finalitzin entre l’1/7/2019 i el 31/7/2020)

Requisits
1. Tenir més de 16 anys i menys de 30 el dia natural anterior al d’inici de les accions formatives.

2. Estar inscrit com a demandant d’ocupació desocupat en el SOIB el dia natural anterior al d’inici de les accions formatives.

3. Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària el dia natural anterior al d’inici de les accions formatives.

4. Haver finalitzat l’acció formativa amb la qualificació d’apte/a. En relació a les especialitats formatives d’anglès i alemany, en què l’avaluació es fa a una entitat acreditativa oficial, per beneficiar-se de la beca la persona ha d’haver assolit en el certificat oficial al mateix nivell o superior de coneixement de l’idioma de l’especialitat formativa que ha cursat.

Documentació per presentar les sol·licituds (models per descarregar)

1. Sol•licitud: L’ALUMNE/A ha de presentar una única sol•licitud de beca per a totes les accions formatives d’una mateixa especialitat.   Descarrega DOC Descarrega PDF
2. Declaració responsable. Descarrega DOC Descarrega PDF
3. Document D52. Descarrega DOC Descarrega PDF
4. Només en cas que no s’autoritzi la consulta telemàtica dels documents següents:
— Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social.
— Document d’identificació nacional o document acreditatiu equivalent.

On presentar les sol·licituds
— En el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
— En qualsevol altre lloc previst en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
— En el Registre Electrònic Comú de l’Administració General de l’Estat (ORVE) o accedint a la pàgina web de la CAIB // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic Comú.
Termini per presentar les sol·licituds

Termini general
— Especialitats formatives que finalitzin entre l’1 de juliol de 2019 i el 31 de juliol de 2020: termini de sol•licitud des de l’inici de la primera acció formativa que cursi la persona interessada fins a un mes posterior comptador des del dia següent que aquesta acabi.

Excepció
— Els casos en què l’especialitat formativa finalitzi des de l’1 de juliol de 2019 i la primera acció formativa hagi començat i finalitzat abans de la publicació d’aquesta convocatòria (11/06/2019), el termini de sol•licitud serà com a màxim fins a dos mesos després del dia de publicació d’aquesta convocatòria (11/08/2019).

Import de l’ajut
21 euros per dia d’assistència al curs (només assistència diària completa).
Procediment dut a terme per part del SOIB
1. S’examinen les sol•licituds rebudes. El SOIB ha de tramitar el pagament una vegada finalitzada cada acció formativa i comprovat d’ofici que la persona beneficiària compleix amb els requisits que estableix aquesta convocatòria.
2. S’emeten les propostes de concessió o denegació dels ajuts (publicació en la pàgina web del SOIB durant el termini de 10 dies per fer les al•legacions).
3. Es dicta una resolució d’aprovació o de denegació dels ajuts (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del SOIB).
4. En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar (6 mesos des de la data del registre de la sol•licitud en el SOIB) sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942