Select Page

Ajuts 2019-2020 per a persones desocupades d’entre 18 i 29 anys que cursin amb aprofitament estudis de formació professional presencial reglada de cicles grau mitjà o superior – FP (curs acadèmic 2019-2020). SOIB Jove-Beques d’èxit

Requisits
1. Tenir més de 18 anys o complir-los durant el curs escolar i menys de 30.

2. Estar inscrit com a demandant d’ocupació desocupat en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d’inici del curs escolar.

3. Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària el dia natural anterior al d’inici del curs escolar.

4. No haver-se matriculat a cap estudi reglat en el curs acadèmic 2018-2019. Aquesta condició no és d’aplicació per a aquells alumnes que es matricularen amb aprofitament en el primer curs de cicles de formació professional
presencial en el curs acadèmic 2018-2019 i que sol•licitaren una beca d’èxit.

5. Haver-se matriculat a un nombre de mòduls que sumats han de representar com a mínim 750 hores lectives (s’inclouen les pràctiques formatives).

6. Pel que fa als alumnes que cursin el primer curs d’un cicle de formació professional l’aprofitament s’ha d’interpretar que al juny estan en condicions de promocionar al segon curs.

7. En el cas dels alumnes que cursin el segon curs d’un cicle de formació professional de 2000 h, o a les pràctiques formatives en centres de treball, en el cas dels cicles formatius de 1400 h, l’aprofitament s’ha d’interpretar que al finalitzar estan en condicions d’obtenir la titulació oficial.

Documentació per presentar les sol·licituds (models per descarregar)
1. Sol·licitud. Descarrega DOC Descarrega PDF

2. Declaració responsable. Descarrega DOC Descarrega PDF

3. Document D52. Descarrega DOC Descarrega PDF

4. Només en cas que no s’autoritzi la consulta telemàtica dels documents següents:
— Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social.
— Document d’identificació nacional o document acreditatiu equivalent.

On presentar les sol·licituds
— En el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
— En qualsevol altre lloc previst en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
— En el Registre Electrònic Comú de l’Administració General de l’Estat (ORVE) o accedint a la pàgina web de la CAIB // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic Comú.
Termini per presentar les sol·licituds
Des de l’inici de cada un dels terminis de matriculació fins al 31 de maig de 2020.
Import de l’ajut
3.834 euros si s’assoleix la condició de poder passar del primer al segon any en el cas d’alumnes matriculats en el primer curs o s’assoleix la condició d’obtenir la titulació en el cas d’alumnes matriculats en el segon any.
Procediment dut a terme per part del SOIB
1. S’examinen les sol•licituds rebudes. El SOIB ha de tramitar el pagament una vegada finalitzada cada acció formativa i comprovat d’ofici que la persona beneficiària compleix amb els requisits que estableix aquesta convocatòria.

2. S’emeten les propostes de concessió o denegació dels ajuts (publicació en la pàgina web del SOIB durant el termini de 10 dies per fer les al•legacions).

3. Se dicta una resolució d’aprovació o de denegació dels ajuts (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del SOIB).
4. En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar (6 mesos des de la data del registre de la sol•licitud en el SOIB) sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942