Select Page

Ajuts 2019-2020 per a dones víctimes de violència masclista que cursin accions de formació professional per a l’ocupació finançades pel SOIB (cursos finalitzats entre 01/09/2019 i 31/07/2020)

Requisits

1. Tenir la condició de dona víctima de violència masclista.

2. Estar inscrita com a demandant d’ocupació desocupada en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o un altre servei públic del Sistema Nacional d’Ocupació.

3. Haver finalitzat una acció formativa amb la qualificació d’apte/a. En relació a les especialitats formatives d’anglès i alemany, en què l’avaluació es fa a una entitat acreditativa oficial, per beneficiar-se de la beca l’alumne ha d’haver assolit en el certificat oficial el mateix nivell o superior de coneixement de l’idioma de l’especialitat formativa que ha cursat.

Documentació per presentar les sol·licituds (models per descarregar)

1. Sol•licitud: L’ALUMNA ha de presentar una única sol•licitud de beca per a totes les accions formatives d’una mateixa especialitat. Descarrega DOC Descarrega PDF

2. Declaració responsable. Descarrega DOC Descarrega PDF

3. Document D52. Descarrega DOC Descarrega PDF

4. Només en cas que no s’autoritzi la consulta telemàtica dels documents següents:

— Certificats acreditatius que la persona interessada està al corrent de les seves obligacions amb l’Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social.
— Document d’identificació nacional o document acreditatiu equivalent.

5. Acreditació de la condició de víctima de violència masclista mitjançant un dels documents següents:

— A través de la sentència condemnatòria, durant els 24 mesos posteriors d’haver-se notificat.
— Mitjançant la resolució judicial que acordi mesures cautelars per protegir la víctima o a través de l’ordre de protecció acordada a favor de la víctima, mentre sigui vigent.
— A través de l’informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència masclista, fins que es dicti la resolució sobre l’ordre de protecció.
— Informe dels serveis socials comunitaris o especialitzats que acrediti que la dona és víctima de violència masclista.

On presentar les sol·licituds

— En el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
— En qualsevol altre lloc previst en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
— En el Registre Electrònic Comú de l’Administració General de l’Estat (ORVE) o accedint a la pàgina web de la CAIB // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic Comú.

Termini per presentar les sol·licituds

Termini general

— Especialitats formatives que finalitzin entre l’1 de setembre de 2019 i el 31 de juliol de 2020: Termini de sol•licitud des de l’inici de la primera acció formativa que cursi la persona interessada fins a un mes posterior comptador des del dia següent que aquesta acabi.

Excepció

— Els casos en què l’especialitat formativa finalitzi després del 31 d’agost de 2019 i la primera acció formativa hagi començat i finalitzat abans de la publicació d’aquesta convocatòria (11/06/2019), el termini de sol•licitud serà com a màxim fins a dos mesos després del dia de publicació d’aquesta convocatòria (11/08/2019).

No s’acceptarà cap sol•licitud presentada fora de termini.

Import de l’ajut
21 euros per dia d’assistència al curs (només assistència diària completa).
Procediment dut a terme per part del SOIB
1. S’examinen les sol•licituds rebudes. El SOIB ha de tramitar el pagament una vegada finalitzada cada acció formativa i comprovat d’ofici que la persona beneficiària compleix amb els requisits que estableix aquesta convocatòria.

2. S’emeten les propostes de concessió o denegació dels ajuts (publicació en la pàgina web del SOIB durant el termini de 10 dies per fer al•legacions).

3. Se dicta una resolució d’aprovació o de denegació dels ajuts (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del SOIB).
4. En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar (6 mesos des de la data del registre de la sol•licitud en el SOIB) sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942