Select Page

Ajuts 2019-2020 per a persones desocupades majors de 30 anys per cursar educació secundària per a persones adultes (ESPA) pel curs acadèmic 2019-2020

Requisits
1. Tenir més de 30 anys.

2. Estar inscrit com a demandant d’ocupació desocupat durant al menys 4 mesos en els darrers 6 anteriors a l’acció formativa al SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d’Ocupació.

3. Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels centres d’educació per a persones adultes de les Illes Balears.

Documentació per presentar les sol·licituds (models per descarregar)

1. Sol·licitud. Descarrega DOC Descarrega PDF

2. Declaració responsable. Descarrega DOC Descarrega PDF

3. Document D52. Descarrega DOC Descarrega PDF

4. Còpia de l’imprès de matriculació.

5. Només en cas que no s’autoritzi la consulta telemàtica dels documents següents:
— certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social.
— Document d’identificació nacional o document acreditatiu equivalent.

On presentar les sol·licituds
— En el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
— En qualsevol altre lloc previst en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
— En el Registre Electrònic Comú de l’Administració General de l’Estat (ORVE) o accedint a la pàgina web de la CAIB // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic Comú.
Termini per presentar les sol·licituds

Des de l’inici de cada un dels terminis de matriculació fins a les dates següents:

 15 de gener de 2020 en el cas d’alumnes matriculats al primer quadrimestre del curs acadèmic 2019-2020.

 31 de maig de 2020 en el cas d’alumnes matriculats al segon quadrimestre del curs acadèmic 2019-2020.

Els alumnes que tinguin la intenció de matricular-s’hi, tant al primer curs quadrimestral (octubre 2019-febrer 2020) com al segon curs quadrimestral (febrer-juny de 2020), poden presentar la sol·licitud de la beca d’èxit per aquest segon quadrimestre conjuntament amb la primera sol·licitud.

Import de l’ajut
568 euros per àmbit de coneixement cursat amb aprofitament en qualsevol dels dos cursos quadrimestrals fins a un màxim de 3 àmbits per quadrimestre.
Procediment dut a terme per part del SOIB

1. S’examinen les sol·licituds rebudes. El SOIB ha de tramitar el pagament una vegada finalitzada cada acció formativa i comprovat d’ofici que la persona beneficiària compleix amb els requisits que estableix aquesta convocatòria.

2. S’emeten les propostes de concessió o denegació dels ajuts (publicació en la pàgina web del SOIB durant el termini de 10 dies per fer les al·legacions).

3. Es dicta una resolució d’aprovació o de denegació dels ajuts (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del SOIB).

4. En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar (6 mesos des de la data del registre de la sol•licitud en el SOIB) sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942