Select Page

S’ha publicat el Decret 18 /2019 de 15 de març, pel qual es crea i regula el Registre públic de persones formadores per impartir accions dirigides a obtenir certificats de professionalitat (REFOIB).

La Llei 19/2019, de 30 de desembre de pressuposts generals de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears pel 2020 (BOIB núm 175, de 31 de desembre) ha modificat la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la CAIB, i ha establert una taxa per a la inscripció en el Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears – REFOIB.
Per això, a partir de l’1 de gener de 2020, en les sol·licituds d’inscripció de mòduls formatius en el REFOIB s’exigeix una taxa de 6 euros per cada mòdul formatiu que es sol·licita inscriure.

Tràmit d’inscripció al REFOIB