Select Page

Formació Professional per a l’Ocupació a Centres Propis

A

Documents

Guia Centres Propis 2016-2018
D1 B CRONOGRAMA DE GESTIÓ
D4 OFERTA DE FORMACIÓ_Itinerari Modullar_CP
D10 PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
D16 AVALUACIÓ
D9 FULL DE DEMANDA I DOCUMENTACIÓ DE L’ALUMNE/A
D11 COMUNICAT D’INICI
Taula de seguiment 3 mòduls i D19
Taula de seguiment 4 mòduls i D19
Taula de seguiment 5 mòduls i D19
Taula de seguiment 6 mòduls i D19
Taula de seguiment 7 mòduls i D19
Taula de seguiment 8 mòduls i D19
Taula de seguiment 9 mòduls i D19
Taula de seguiment especialitat D19
D13 CONTROL D’ASSISTÈNCIA D’ALUMNES_P
D14 FULL DE SIGNATURES DELS ALUMNES-DOCENTS
D15 ACTA D’AVALUACIÓ FINAL DEL GRUP D’ALUMNES (ESPECIALITATS FORMATIVES)
D15A ACTA D’AVALUACIÓ FINAL DEL GRUP D’ALUMNES (ANGLÈS_MECRL)
D17 SOL·LICITUD CP-APA 2016
Solicitud P-Acreditació Parcial Acumulable
D29 FULL PER REGISTRAR LES SOL·LICITUDS D’AJUTS
D30 sol·licitud d’ajut
D31 declaració de rendes
D52- Declaració veracitat DADES BANCARIES
D21 Acord per a la realització de pràctiques
D20 Informe RLT
D22 Programa formatiu pràctiques
D23 MODEL DE CARNET DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS
D24 RESUM ASSISTÈNCIA MÒDUL PRÀCTIQUES PROFESSIONALS LABORALS
D25 SIGNATURES DELS ALUMNES TUTORS
D32 QÜESTIONARI PER A L’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ I PAGAMENT EMPRESES PRÀCTIQUES
Declaració responsable per a sol·licituds superiors a 3000 euros
Declaració responsable per a sol·licituds inferiors a 3000 euros
D4B OFERTA DE FORMACIÓ_Especialitats Formatives
D4C OFERTA DE FORMACIÓ_ANGLÈS DEL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA DE LES LLENGÜES
Sol·licitud acreditació formador/a

 

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

 

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942