Select Page

Formació Professional per a l’Ocupació a Centres Propis (IES i CIFP) desembre 2016 a març 2019

A

Documents

GUIA DEFINITIVA CENTRES PROPIS EDUCATIUS v2
D1 Cronograma gestió moduls teòrics_P
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER TREBALLAR AMB ALUMNAT MENOR DE 18 ANYS
Annex 1 Formulari oferta 2017
Acta de selecció de docents
D4 OFERTA DE FORMACIÓ_Itinerari Modular CP
D4A OFERTA DE FORMACIÓ_Itinerari complet CP
D9 Full de demanda Actualitzat
D10 PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA_P
D5 Comunicat altes – baixes alumnes
D8MF COMUNICAT ALUMNES MF TEORIC_P
D11 COMUNICAT D’INICI
D12 RELACIÓ DE SOL·LICITUDS D’EXEMPCIÓ DEL MÒDUL DE PRÀCTIQUES
D13 CONTROL D’ASSISTÈNCIA D’ALUMNES_P
D14 FULL DE SIGNATURES DELS ALUMNES-DOCENTS
D16 AVALUACIÓ_P
llista de control per els centres
D2 B CRONOGRAMA DE GESTIÓ MPNL
D8MP Comunicat alumnes MPPNL modificat
D20 Informe RLT
D21 Acord per a la realització de pràctiques
D22 Programa formatiu pràctiques
D23 MODEL DE CARNET DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS
D24 RESUM ASSISTÈNCIA MÒDUL PRÀCTIQUES PROFESSIONALS LABORALS_P
D25 SIGNATURES DELS ALUMNES TUTORS
D32 QUESTIONARI PER A L’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT
D17 SOL·LICITUD CP-APA 2016
D29 FULL PER REGISTRAR LES COL·LICITUDS D’AJUTS
D30 sol·licitud d’ajut
D31 Declaració de Rendes
D31 Declaración de Rentas
D52-Declaració veracitat DADES BANCARIES
Declaració responsable per a sol·licituds superiors a 3000euros
Declaració responsable per a sol·licituds inferiors a 3000euros
SOL·LICITUD DE PAGAMENT EMPRESES PRÀCTIQUES
Annex 9 Full de relació de candidats enviats i barem seleció
D13 CONTROL D’ASSISTÈNCIA D’ALUMNES_P

 

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

 

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942